Obec jako partner sociální služby

Projekt vznikl za podpory Nadace EP Corporate Group – Děkujeme

NA JAKÝ PROBLÉM SE PROJEKT ZAMĚŘUJE

Poskytování terénních sociálních služeb (dále jen TSS) v ČR se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dále vyhláškami s ním souvisejícími např. vyhláška 505/2006 Sb. Zákon především chrání práva a zájmy lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu svého hendikepu nebo z důvodu seniorského věku. Tímto zákonem se řídí jak samotní poskytovatelé sociálních služeb (soukromí i státní), tak příjemci sociálních služeb. Reálná praxe ukazuje, že zákon má mnoho nedostatků a neodráží současné potřeby ani poskytovatelů ani příjemců sociálních služeb. Proto se chystá už mnoho let novela zákona, která měla vejít v platnost tento rok. Zatím se tak bohužel nestalo a termín se už poněkolikáté posunul.

Velké téma v sociálních službách jsou finance. Naše organizace stejně jako většina poskytovatelů soc. služeb je financována vícezdrojově – z kraje (pokud splňujeme kritéria), z MPSV, od klientů a také z obce. Celý systém financování je centralizovaný a bohužel také velmi nepřehledný. Poskytovatelům tento systém neumožňuje uspokojit zvyšující se poptávku po TSS a efektivně plánovat a profesionalizovat svou činnost. 

S financováním souvisí problém, k jehož řešení chceme přispět realizací našeho projektu – a to je dostupnost terénních sociálních služeb. Na mnoha místech ČR, především v menších obcích nebo odlehlých oblastech, není TSS dostupná. MPSV tento problém dlouhodobě neřeší a obce rovněž ne, neboť jejich povinnost zajistit TSS v obci není v současném zákoně přesně definována a není přímo vymahatelná (viz. §32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Lidem v tíživé sociální situaci (nemocní senioři, hendikepovaní lidé atd.) se tak u nás na některých místech nedostává dostupné pečovatelské péče. Tito lidé buď strádají, v důsledku čehož dříve umírají nebo se dostávají do institucionální péče (domovy seniorů, LDN apod.), kam v mnoha případech vůbec nemusí směřovat. 

Jak už jsme uvedli výše – obce na zajišťování TSS svých občanů mnohdy neberou zřetel, a důvodem není pouze to, že jim to legislativa přímo a jasně neukládá. Dalšími důvody mohou být:

- neznalost složité administrativní a legislativní agendy kolem TSS

- nedostatek financí v obecním rozpočtu

- neznalost konkrétních potřeb svých občanů

Z našich dosavadních jednání s obcemi vyplynulo, že většina menších obcí nechce své občany nechat "na holičkách" a primárně chce nedostupnost sociálních služeb místně řešit.


Řešení problému a uskutečněná změna

Projektovými aktivitami chceme přinést změnu v této oblasti. Chceme posílit roli obcí, jak tyto služby (především TSS) zajistit pro své občany. Změna, kterou chceme realizovat v rámci projektu, zvýší z dlouhodobého hlediska dostupnost TSS pro občany Jihomoravského kraje (dále jen JMK). Plánujeme, že uvedenou změnu bude možné poté aplikovat do dalších krajů v ČR, neboť pilotně ověříme naši strategii a zkušenosti, které získáme, dáme k dispozici i poskytovatelům a obcím v dalších krajích.

Advokační kampaň na úrovni obcí

V rámci tvorby strategie a následně v rámci kampaně se budeme setkávat se starosty obcí v JMK, motivovat je, podporovat, vzdělávat, vzájemně propojovat s ostatními obcemi, povzbuzovat k užší spolupráci s krajem, iniciovat setkání s potencionálními příjemci TSS a uskutečňovat další kroky, které povedou k větší dostupnosti TSS v jejich obci.