Dary, podpora

 Generace Care z.ú.


 

Můžete nás podpořit darem na číslo účtu:       5559692389/0800     Česká spořitelna a.s.   Děkujeme.


Daňová uznatelnost darů

Jaké jsou podmínky u fyzických osob?

Pokud je dárcem fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na ni ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu "darů" za celý kalendářní rok) a na výši daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu daně.

Jaké jsou podmínky u právnických osob?

Pokud je dárcem právnická osoba, platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého se mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Sčítají se všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních (případně darovacích smluv).

Na všechny dary je vždy vystavena darovací smlouva.


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE V ROCE 2024 PODPOROVÁNA:


Nadace EP Corporate Group