PnP

14.02.2024

Co je PnP? - příspěvek na péči.

O PnP se žádá u příslušného Úřadu práce, žádost se podává na předepsaném formuláři, který naleznete zde:  https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci

Na základě žádosti a dnem jejího podání je zahájeno správní řízení, úřad práce provede u sociální šetření. Toto sociální šetření je prováděno pracovníky úřadu práce v přirozeném prostředí žadatele, tedy tam kde žadatel bydlí. 

Poté ÚP požádá o posouzení zdravotního stavu žadatele lékařskou posudkovou službou ČSSZ. Žádostí se zabývá posudkový lékař ČSSZ, který hodnotí zdravotní stav na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným.

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů . 

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. 

Schopnost zvládnout základní životní potřeby je u každého člověka různá, proto tedy zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké závislosti až po závislost úplnou.